Lingling YU – Pipa
Fengxia XU – Zheng
Wei WU – Sheng, Xun, Erhu
Renchang FU – Yangqin

X